Giám khảo: Cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ XX- 2013

1. NSNA Đồng Đức Thành Phó chủ tịch Hội Nhiếp Ảnh Tp. HCM Trưởng Ban

2. NSNA Lý Hoàng Long Ủy viên hội đồng nghệ thuật Hội NSNA Việt Nam Thành viên

3. NSNA Duy Anh Ủy viên hội đồng nghệ thuật Hội NSNA Việt Nam Thành viên