Tên tác phẩm: - Section :

ALL (546 photos)

Cuộc thi ảnh Thời Sự - Nghệ Thuật tỉnh Cà Mau lần thứ XX- 2013. Cuộc thi khuyến khích các ảnh mới về Cà Mau trên đường đổi mới và phát triển - Thể hiện thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác, lao động, sản xuất, đặc biệt là trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cùng với những chuyển biến tích cực trong đời sống sinh hoạt trên quê hương Cà Mau Đăng ký thông tinUpload ảnh dự thi.